Kategoriarkiv: Skola

Ska staten kunna ha samtal med barn utan att föräldrarna närvarar?

Text: Tobias Lindberg 2014-06-04

"Socialstyrelsen april 2011" av Ankara - Eget arbete. Licensierad under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.

Socialstyrelsen april 2011” av AnkaraEget arbete. Licensierad under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.

Det kan vara i skolan eller på ungdomsmottagningar som staten tar sig rätten att samtala med barn om viktiga saker utan att deras föräldrar närvarar. Det kan gälla vad som helst. Livet. Hälsa. Sexualundervisning. Preventivmedel. Abort. Det här är min syn på detta missförhållande.

Ett barn har såklart rättigheter så som alla människor, men de som ska besluta över hur dessa används är såklart föräldrarna, inte staten. De som ska bedöma vad som ligger i barnens intresse är dess föräldrar. Barnen är föräldrarnas ansvar, inte statens. Om det inte fungerar inom en familj så måste det såklart till slut lösas med samhällets hjälp. Det kan då komma till att de sociala myndigheterna får ingrip och att staten efter överenskommelse med föräldrarna eller efter rättegång tar över ansvaret för barnet. Tills dess ska staten hålla sig borta från vad som är människors egen beslutanderätt. Tills ett barn är vuxet ska staten hålla sig borta från vad som är föräldrarnas beslutanderätt.

Att staten går in och lägger sig i alla familjers angelägenheter, vilket är fallet idag, med motiveringen att det inte fungerar så bra i en del (väldigt få) familjer är helt tokigt och är såklart bara ett medel för staten och byråkraterna att få mer makt över medborgarnas liv. Säg att staten skulle säga att den ska ha vårdnaden om alla barn eftersom det finns en del föräldrar som begår övergrepp mot sina barn, det är såklart några snäpp värre, men är ändå samma principiella grundfel. Det skulle ju inga människor acceptera. Så länge ingen har gjort något fel och så länge det fungerar någorlunda bra i en familj så ska staten hålla sina långa fingrar borta.

Inget annat än prövning inför domstol där alla parter kan säga sitt och prövas av sina likar ska kunna ta dessa rättigheter från familjen. För att domstolsförfarandet ska vara helt rättssäkert måste sålunda full öppenhet gälla i alla detaljer, ingenting får vara sekretessbelagt och frågan om eventuell skuld bör beslutas av en jury, som i det anglosaxiska rättssystemet, eftersom det är det enda sättet man kan komma ifrån risken med att etablissemanget får ett för stort inflytande och enda sättet man kan hålla kvar makten hos vanligt folk.

Någon kanske invänder med, att om staten inte får tala med barnen hur kan det då upptäckas om något är fel? Detta är en vanlig invändning, men visar bara att personen inte har tänkt igenom frågan. Om saker och ting inte fungerar i en familj så kommer det nästan alltid ut på något sätt. Det märks. Att skydda mot missförhållanden och övergrepp görs bäst genom att människor engagerar sig i och umgås med sina medmänniskor. Görs det så upptäcks det när det inte står rätt till någonstans. Att staten har rätt att tala med alla barn gör ju inte att alla missförhållanden upptäcks. Hur ofta visar det sig t.ex. inte att det finns problem i familjer utan att det har upptäckts, trots att barnen går i skolan och har varit på samtal med hälsovård och allt möjligt annat utan föräldrarnas närvaro. Det sker hur ofta som helst. Ofta är det också i föräldrarnas frånvaro, t.ex. i skolan, som missförhållanden råder och övergrepp begås mot barnen.

Att staten tar sig denna rätt löser inga verkliga problem, syftet är faktiskt inte heller att lösa problemen, utan det finns ett dolt verkligt syfte som det aldrig pratas om och det är att befolkningen ska lära sig att det är staten som bestämmer över allt. Över dig! Och över dina barn!

Skola, betyg och lärande

beloning-bestraffning-001När en lärare eller en skola sätter betyg på sina egna elever så betygsätter de till stor del bara sitt eget arbete. Sådana förhållanden mellan prestation och belöning brukar försöka undvikas i alla sammanhang, men underligt nog inte i skolans värld där man istället oftast verkar nöjd med upplägget.

Tänk om hantverkaren inte bara skulle sätta priset på sitt hantverk, utan bestämma både om du köper hantverket och priset? Ingen utom hantverkaren skulle gilla det upplägget.

Självklart borde inte läraren, skolan eller den som lär ut, om lärandet sker på annat sätt än i skolan, vara involverad i bedömande, värderande eller betygsättande av elevens eller barnets kunskaper, utan detta borde helt överlåtas till de som vill gagna sig av dessa kunskaper, vilket oftast handlar om arbetsgivare, kunder och liknande. Om en arbetsgivare, ett företag eller en köpare av en tjänst vill anställa eller anlita lämplig arbetskraft eller utförare av en tjänst så borde det vara dennes egen uppgift att genom intervju, teoretiskt prov, arbetsprov, provanställning eller referenser avgöra lämpligheten, detta borde inte staten göra åt dem genom att lägga denna uppgift på lärarna och skolorna.

Inte heller är det bra för relationen mellan lärare och elev eller skola och elev om läraren eller skolan är involverad i bedömande, värderande eller betygsättande, då risken alltid finns att eleven försöker att dölja att den inte förstår vissa saker för att inte riskera att få sämre betyg. Det bästa är om läraren eller skolan enbart kan ägna sig åt att lära ut så bra som möjligt och helt slipper att bedöma, värdera och betygsätta.

Allt bedömande, värderande och betygsättande handlar alltid, även då man bara ger belöningar för bra saker, om belöning och bestraffning, då belöning och bestraffning bara är motsatta ändar på samma skala. För den som inte får en belöning så upplevs en belöning till andra som en bestraffning. Belöningar och bestraffningar kan bara användas för att tvinga fram snabbt halvdant och kortsiktigt lärande, medan verkligt långsiktigt lärande alltid handlar om att göra lärandet roligt och intressant.

beloning-bestraffning-002En verkligt bra lärare försöker aldrig lära någon något som denne inte själv vill lära och så länge man följer detta så är själva lärandet belöning nog, skola blir det när människor tvingas att lära sig saker de inte vill och då det aldrig fungerar på det sättet så plockas alltid bestraffningar och belöningar snabbt fram.

Läs gärna boken Punished by Rewards av Alfie Kohn, en bra bok om lärande av en som vet vad han talar om!

Minskar människors intelligens?

Mycket intressant text i The Daily Sheeple om att det mesta faktiskt pekar på att vi blir mindre och mindre intelligenta – och faktiskt också mindre i både storlek och längd – än vad vi är ”gjorda” för att vara.

Självklart bidrar många faktorer till dessa försämringar, men några av de viktigaste är nog ändå sämre kost, mer miljögifter, allt mer och tidigare formellt lärande (dagis och skola), upplösningen av familjen och allt mer av hjärndöd underhållningsmedia som tar tid från viktiga saker.

http://www.thedailysheeple.com/we-now-have-scientific-proof-that-people-are-getting-stupider_082014

Skolsystemets syfte – Barnen ska se staten som sin familj

Text: Tobias Lindberg 2014-07-09. Uppdaterad 2015-02-13.

Skolans verkliga syfte är att att se till att de som styr lättare ska kunna kontrollera befolkningen. Skolsystemet är ett noga utarbetat kontroll- och indoktrineringssystem med ursprung i 1800-talets Preussen – det som årtionden senare utvecklades till det tredje riket. För att staten ska kunna kontrollera befolkningen tillräckligt effektivt måste skolan få människor att börja se staten som sin familj.

Denna otroligt läsvärda text och filmklippet direkt under länken tar upp amerikansk skola, dess syfte och ursprung, men allt som skrivs och sägs i dem är precis lika tillämplig även på den svenska skolan eftersom det svenska skolsystemet är uppbyggd enligt precis samma modell och samma saker som har hänt i USA har hänt och pågår även här i Sverige.

http://www.policestateusa.com/2013/students-taught-that-government-is-family-a-caretaker-that-should-be-obeyed/

PISA-undersökningen ett hot mot lärandet

Här är två mycket bra länkar med kritik mot PISA-undersökningarna som alla borde läsa!

Den första är en artikel i SvD:

”Pisa, skriver det öppna brevets författare, stjäl uppmärksamheten från ”allt som inte är lika mätbart eller helt omätbart, som fysisk, moralisk, medborgerlig och konstnärlig utveckling”. Studien ”begränsar vår kollektiva föreställning om vad utbildning är och borde vara”. Den utgår dessutom från att skolans många problem kan lösas genom att skolor med mycket olika karaktär underkastar sig en centralisering, där urbaniserade och invandrartäta länder jämförs med länder med få storstäder och få invandrare, där länder som försöker styra invandringen jämförs med länder som inte gör det, och där länder med ett mycket selektivt skolsystem (som Tyskland) jämförs med länder där de allra flesta genomgår gymnasial utbildning (som Sverige).”

http://www.svd.se/kultur/understrecket/pisa-urholkar-skolan-i-tavlandets-namn_3620838.svd

Den andra är ett internationellt upprop som har undertecknats av mer än 1700 professorer och lärare sades bland annat detta om PISA-undersökningarna:

”Vi är djupt oroade över att försöken att mäta mycket olikartade pedagogiska traditioner och kulturer med hjälp av en enskild, snäv och oneutral mätsticka till slut kan komma att förorsaka irreparabla skador för våra skolor och våra elever.”

http://www.theguardian.com/education/2014/may/06/oecd-pisa-tests-damaging-education-academics

Slutsatsen av texten och uppropet är att OECD och PISA-undersökningarna är till skada för utbildning världen över.

Varför fortsätta diskutera slaveriets effektivitet?

Här är ännu en artikel som försöker förklara för oss vems felet till dagens dåliga skolresultat är. Visserligen är det bra att tidshorisonten som tittas på är lite längre än vanligt, men alltihop hamnar ändå som vanligt tokigt fel.

Oavsett orsak till dagens dåliga resultat och vems felet för detta är så är väl det egentliga problemet att lärandet är något som är tvingande och som staten styr. Det borde väl vara upp till individen och familjen hur man vill göra, vad man vill studera, hur mycket och på vilket sätt.

Jag tror helt klart att det behövs hårda tyglar för att få bra resultat i ett auktoritärt system. En liknelse. Har man slavar så måste man styra hårt. Släpper man på tyglarna så slutar de arbeta eller gör uppror. På samma sätt fungerar det om man har barn som alla måste lära sig samma sak oavsett om de själva vill det eller inte, då måste man också styra hårt och bestämt. Då fungerar troligtvis inte självbestämmande, fritt val och liknande nymodigheter, utan mer gammaldags metoder med katederundervisning, drillande och korvstoppning är nog det som fungerar bäst.

Hur det än är med detta så tycker jag man hamnar extremt fel om man i frågor som dessa diskuterar hur man ska få systemet att bli effektivare. Istället för att diskutera hur slaveriet blir effektivare borde vi diskutera om det verkligen är rätt att ha slavar. Istället för att diskutera hur det nuvarande skolsystemet ska bli effektivare så borde vi diskutera är om vi över huvud taget ska ha ett tvingande obligatoriskt system för människors lärande.

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/debatten-om-svensk-skola-ar-hapnadsvackande-historielos_3538114.svd

Skolan tar viktig tid från barnen

”… the lessons of school prevent children from keeping important appointments with themselves and their families, to learn lessons in self-motivation, perseverance, self-reliance, courage, dignity and love — and, of course, lessons in service to others, which are among the key lessons of home life.
Thirty years ago these things could still be learned in the time left after school. But television has eaten most of that time, and a combination of television and the stresses peculiar to two-income or single-parent families have swallowed up most of what used to be family time. Our kids have no time left to grow up fully human, and only thin-soil wastelands to do it in.”

– John Taylor Gatto

Ur hans utomordentliga essä ”The Six-Lesson Schoolteacher”

http://www.cantrip.org/gatto.html

School is a mad idea!

”Is there an idea more radical in the history of the human race than turning your children over to total strangers who you know nothing about and having those strangers work on your child’s mind, out of your sight, for a period of 12 years?… Back in Colonial days in America, if you proposed that as an idea, they’d burn you at the stake! You mad person! It’s a mad idea!”

-John Taylor Gatto

Mobilstrålning och barnhjärnor

Tänk på farorna med mobiltelefonerna, WiFi, trådlösa telefoner, kinect-teknik med mera innan det är för sent!

Det pågår enormt mänskligt experiment där det faktiskt bara har gått en 10-15 år sedan mobiltelefoner blev var mans egendom och det tar oftast en 20 år eller mer för cancer att utvecklas. I värsta fall uppdagas en katastrof inom ett eller ett par årtionden från och med nu.

Det som är allra jobbigast att tänka på är att barnen av idag generellt får sin första mobil när de är 8 år gamla och hela deras tillvaro på dagis, i skolor och i hemmen genomsyras totalt av den trådlösa tekniken.

Dessutom är all forskning på hur strålningen från en mobil påverkar en människas hjärna när man talar utan handsfree gjord på testdockor med samma storlek, proportioner och egenskaper som amerikanska militärer. Karakteristiskt för amerikanska militärer är, förutom att de är vuxna, att de generellt sett är män och dessutom större och starkare än snittbefolkningen. Mobilers strålning ligger nästan alltid exakt på eller precis under vad som är tillåtet enligt testerna på dessa testdockor och då kan man rätt lätt föreställa sig vad denna strålning ställer till med i ett 8-årigt barns hjärna då strålningen på ett litet huvud med tunnare skallben tränger in mycket längre och sålunda når större delar av hjärnan med en mycket större styrka.

Utöver den direkta stråleffekten på hjärnan när man talar i mobilen så påverkar den elektromagnetiska strålningen från trådlös teknik på många andra sätt. Bland annat så gör elektromagnetisk strålning om man utsätts för det på natten så att hjärnan tror att det är dagsljus fast än det egentligen är mörkt i rummet, vilket gör att melatoninproduktionen hämmas eller helt stängs av. Melatonin är den starkaste naturliga antioxidanten och ett sätt trådlös teknik tros skapa cancer är att den minskar melatoninproduktionen på natten.

Så, gå nu genast och ta mobilen från dina barn (som minst bör du i alla fall ge dina barn en handsfree), ordna en handsfree till dig själv, stäng sedan av all trådlös teknik hemma och koppla istället apparaterna med sladdar (precis som förr, det fungerar lika bra), stäng av mobilen medan du är hemma (eftersom många mobiler inte går att stänga av ordentligt så är det viktigt att man skaffar en mobil som går att stänga av), prata med dina grannar om ni bor i flerfamiljshus (strålningen går rakt igenom väggarna, speciellt gäller det kinect-tekniken) och, slutligen, på måndag är det sedan dags att bli arg på era barns dagis och skolors rektorer och de politiker som är ansvariga eftersom de skadar era barn med de trådlösa system som de nyligen har installerat!

En viktig sak att komma ihåg är att när man använder mobiltelefoner och många andra trådlösa prylar i bilar så förstärker de ofta sin effekt för att kunna ha bra kontakt med mobilmasterna. Detta beror på att bilen fungerar lite som en faradaybur som avskärmar strålning. Därför ska man vara extra noga med att undvika att använda apparater som avger elektromagnetisk strålning i bilar, utrymmen eller byggnader som avskärmar strålningen.

Har du inte sett den än bör du också se dokumentären ”Resonance – Beings of Frequency” på youtube-länken här nedanför. Där kan du lära dig nästan allt som är värt att veta om hur strålning påverkar oss.

Trailer:

Hela filmen: