Kategoriarkiv: Hälsa

GMO-förespråkare med andras intressen för ögonen än folkets

Europaparlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt skrev igår i SvD om att vi borde lite på vetenskapen och därför tillåta GMO. Hela texten som är fylld med förledande förvrängningar och flera direkta felaktigheter är ett tydligt tecken på att Carl Bildts fru, precis som sin man, har andra intressens bästa för ögonen än Sveriges och Europas folk.

Text: Tobias Lindberg 2015-01-15

Anna_Maria_Corazza_Bildt.EU-dagen2011_1c379_6211Anna Maria Corazza Bildt (M) skriver i sin text, fast hon använder fler ord, att vi i framtiden kommer att behöva producera mer mat till en större befolkning på en mindre markareal och att vi därför kommer att behöva använda oss av GMO-teknik. I den hyllning till GMO-tekniken som hennes text i Svenska Dagbladet (SvD) onsdagen den 14 januari utgör använder hon sig av flera olika metoder för att förleda de läsare som inte är så insatta i denna fråga och därför ska jag i sju punkter förklara varför det hon skriver inte stämmer.

För det första så skriver Anna Maria Corazza Bildt att vi måste lita på vetenskapen som om alla vetenskapsmän är för GMO. Så är självklart inte fallet och det finns många vetenskapliga argument mot GMO och för användande av försiktighetsprincipen. Vidare finns det många framstående vetenskapsmän som inte håller med Anna Maria Corazza Bildt i det hon skriver. Det hon menar är nog i själva verkat det att vi läsare borde lita på den vetenskap och de vetenskapsmän som tycker som henne och Monsanto.

För det andra så har så är inte GMO en form av växtförädling. I texten försöker Anna Maria Corazza Bildt liksom de flesta andra GMO-förespråkare få det till att det som idag pågår med GMO i labben egentligen inte är någonting annorlunda än den växtförädling som människan har hållit på med i årtusenden då man har selekterat växter med vissa egenskaper före andra. Ingenting kan dock vara mer felaktigt, det är en otrolig skillnad på GMO och växtförädling.

När det gäller växtförädling så sköter växterna all sin förändring helt själv och på ett naturligt sätt, då de genom mutationer och på olika naturliga sätt plockar upp arvsanlag som förändrar dem på sätt som ligger inom ramarna för vad som är naturligt för den växten. Det enda människan gör när det gäller växtförädling är att påverka förhållandena som växterna lever under och selektera bland olika individuella växter genom att ta frön från de med önskvärda egenskaper. På detta sätt sker bara förändringar som ligger i linje eller i närhet av varje växts egenskaper, vilket gör att förändringarna som sker är små och att processen är långsam. En långsam process är naturens egen säkerhetsmekanism, eftersom naturens helhet då bättre hinner att anpassa sig till individuella arters förändringar. Vidare så gör de naturliga processerna att växterna, till skillnad mot vad som är fallet vid GMO-teknikens kloning, nästan bara plockar upp artspecifika arvsanlag.

När det gäller GMO, som är så konstgjort och onaturligt som det bara kan bli, så är nästan allt helt tvärt emot hur det är med växtförädling. Människan kontrollerar nästan allt och genom vad som framförallt handlar om olika former av kloning så för man över arvsanlag till mikroorganismer, växter och djur som inte alls ligger i linje med den individuella artens egenskaper. Dessa förändringar man vill uppnå med GMO hade inte skett av sig själv i naturen eller genom växtförädling och det är därför industrin vill ta till GMO, för att kunna göra det man inte kan med naturliga metoder eller det man inte kan göra lika snabbt. Genom att injicera utvalda och modifierade delar av arvsmassa direkt in i celler, ofta äggceller, och välja ut de där det tillförda anlaget har plockats in i könscellerna så har en genetiskt modifierad organism skapats. Denna arvsmassa som införs via GMO-teknik kan vara sådant som ligger i linje med artens egen natur, men det kan också vara helt artfrämmande arvsanlag som bakteriegener i majs, självlysande katter och getter med spindel-DNA. GMO-teknik frikopplar alla naturens egna principer och säkerhetsmekanismer och det är detta som gör tekniken så farlig då vi människor trots vår vetenskap aldrig kan vara säkra på vad olika förändringar kan ge för resultat på sikt. En liten förändring hos en art kan via vägar som ingen kan förutse idag ge stora och förödande konsekvenser längre fram i tiden.

För det tredje så resonerar Anna Maria Corazza Bildt som forskningen alltid har rätt, vilket alla som tänker efter en aning inser att den inte har. Det är bara att tänka på neurosedyn, DDT, rökning och kolesterolrädslan för att inse hur ofta vetenskapen historiskt faktiskt har haft fel och att det ofta tar lång tid innan förståelsen av en teknik hinner ikapp förmågan för vad som kan göras. Med insikt om hur otroligt ofta vetenskapen faktiskt gör fel så är försiktighetsprincipen väldigt klokt.

För det fjärde så framställer hon det som att jordens befolkning hela tiden kommer att fortsätta att växa, men berättar inte att tillväxten bara kommer att pågå i ungefär 50 år till för att sedan börja minska, något som redan är ett faktum utifrån världsbefolkningens nuvarande alltför låga och fortsatt minskande födelsetal. Jordens befolkning kommer som högst att bli ungefär 9,5 miljarder vid ungefär år 2065 och därefter minska i en oroande snabb takt.

För det femte så producerar världen idag mat som med rätt fördelning skulle kunna räcka till 10 miljarder människor. Andra källor säger att maten vi producerar räcker till 12 miljarder människor. Vi behöver alltså inte producera mer mat än vad vi gör idag, utan bara hantera de resurser vi redan har på ett bättre sätt. Fattigdom och svält beror inte på att det produceras för lite mat, utan på en orättvis världsordning där vissa lever på andra och med viljes hindrar dem att bli självständiga. Hoten mot miljön beror inte på att det finns för många människor utan på dåliga produktionsmetoder som utarmar och förgiftar naturen. Krig, fattigdom, svält och elände beror inte på resursbrist, utan på manipuleringen av världsbefolkningens möjligheter till självförsörjning och samarbete genom de stater och företag som den styrande globala eliten kontrollerar. Faktum är att vi skulle kunna producera ännu större mängder mat av bättre kvalité och som var bättre för miljön om vi bara bytte ut dagens yt- och resursmässigt ineffektiva storskaliga och industriella matproduktion  mot småskalig ekologisk odling och djurhållning i permakultur- och gräsbetesprincipernas anda.

För det sjätte så nämner hon att det i framtiden kommer att bli mindre arealer att odla på, något jag gissar att hon menar beror på människoskapade klimatförändringar. Helt säkert är att framtidens odlingsarealer kommer att bli mindre än de är idag om världens utvecklas i samma riktning som den gör idag, men detta kommer inte att bero på någon människoskapad växthuseffekt, utan på felaktigt jordbruk, skogsbruk och betesbruk på global skala, fortsatt och ökad bebyggelse på odlingsbar mark samt den förgiftning av miljön med kemikalier som hela tiden pågår, vilka alla framför allt beror på den globala styrande elitens girighet och maktbegär. När jorden brukas på fel sätt och förgiftas med kemikalier så utarmas den och dör, varpå matjorden blåser bort med vindarna och blir obrukbar. Den dag vi inser att vi inte kan fortsätta att plöja sönder vår odlingsbara jord i industriell skala för att få spannmål och baljväxter som till stor del föder den boskap vi har, den dag när vi inser att vår boskap betar bäst själva och att det framförallt ska ske enligt holistiska betesbruksmetoder som innebär att djuren betar på ett sätt som efterliknar deras naturliga förflyttningar på den dryga hälft av jordens landyta som ändå inte går att odla på men duger utmärkt till bete, den dag när vi inser att vi långsamt omöjliggör vår framtid om vi bebygger och förgiftar odlingsbar mark, först den dagen kan vi vända på den sedan länge pågående trenden med en hela tiden krympande odlingsareal. Ingenting annat kan vända den trenden, allra minst den charad som dagens klimathysteri utgör och de lösningar som presenteras av världens ledare som inte kommer att leda till annat än att de blir mäktigare och alla vi andra fattigare och mer kontrollerade.

bra-kott-daligt-kott-007 bra-kott-daligt-kott-009 bra-kott-daligt-kott-010 bra-kott-daligt-kott-008

För det sjunde så går samtliga förändringar av mikroorganismers, växters och djurs egenskaper som rimligen kan vara behövliga att åstadkomma med vanlig naturlig selektion och växtförädling och därmed är GMO-tekniken bara överflödig risk.

Jag tycker mig utläsa en förbittring hos GMO-förespråkare och företag som Monsanto över att de inte har lyckats lika bra med att övertyga européerna och deras politiker som de har med nordamerikanerna. Därav försök att lura oss som detta av Anna Maria Corazza Bildt. Det är otroligt viktigt att vi fortsätter att kämpa mot GMO och GMO-teknik så att det inte blir mer av det här i Europa. Bara för att vi kanske lyckas stoppa GMO här och nu så får vi absolut inte luta oss tillbaka och tro att vi är säkra, eftersom förespråkarna direkt när vi gör det kommer försöka föra in GMO igen. Vi ska därför sträva efter att helt förbjuda GMO, först här i Europa och sedan i resten av världen. När det är gjort ska vi fortsätta att vara vaksamma och slå till så fort det fula GMO-trynet visar sig igen.  Ingenting annat är ett alternativ då riskerna är för stora och tekniken överflödig. Vi kan klara oss precis lika bra ändå och brist, svält och krig kommer aldrig att kunna avhjälpas med GMO-teknik eller med mer resurser då resurserna redan finns i överflöd och det enda problemet är att vi handhar och fördelar dem fel. Det enda som kan få stopp på världens elände är att vi alla inser att vårt problem är den globala styrande eliten som kontrollerar oss alla.

Bra kött – Dåligt kött

Det mesta av allt kött och annan animalisk föda som äts i västvärlden produceras på sätt som inte är bra för djuren, för människors hälsa eller för miljön. Om och om igen får vi se de hjärtskärande och skrämmande bilderna från den industriella djuruppfödningen, de bilder som vi alla har blivit så vana med att se fast än vi avskyr dem, men samtidigt är det så få som orkar göra något åt det. En del väljer av desperation att bli vegetarianer eller veganer på grund av vad de ser, men är det verkligen den enda lösningen på eländet? Naturligtvis finns det andra sätt än att sluta att äta kött som inbegriper naturligt levande och betande djur som trivs med sitt liv och som ger kött som är bra för hälsan och påverkar miljön positivt, men av någon anledning skrivs det väldigt sällan om det och det är mycket ovanligt att de positiva och värmande bilder som kommer från denna form av djurhållning syns på våra nyhetssändningar.

Text: Tobias Lindberg 2015-01-01. Uppdaterad 2015-05-06.

bra-kott-daligt-kott-001I ett mycket bra reportage där Infowars kritiserar den industriella djuruppfödningen så visas först en  gård som är en av USA:s största uppfödare av grisar som har en liten sjö med storleken av fyra stycken fotbollsplaner fylld med urin och avföring intill de gigantiska svinhusen. Kanske är det även blod i avföringssjön av färgen att döma, men det är inte bevisat. Svinhusen är väldigt stora och innehåller säkert tusen eller flera tusen grisar som bor precis så trångt som alla grisar inom den industriella djuruppfödningen gör, vilket innebär att de har väldigt små utrymmen per gris och när de grisar (får ungar) och diar hålls liggande i så små utrymmen att de inte ens kan vända sig om. När jag räknade antalet svinhus på denna enda gård som visserligen vad den största i USA så fick jag det till 17 stycken, men det var lite svårt att se exakt så det kanske kan vara plus eller minus något hus.

För att denna gårds sjö av avföring ska kunna renas så skjuts sörjan från denna sjö upp i luften med stora sprinklerkanoner med följden att små partiklar av antibiotikafylld avföring hela tiden bärs med vindarna vilket förstör och förpestar omgivande miljö och samhällen. För människorna i grannskapet innebär det att dessa partiklar fyllda av mikrober och antibiotikarester täcker allt i deras bostadsområden och att de inte ens kan låta barnen leka ute längre.

bra-kott-daligt-kott-002 bra-kott-daligt-kott-003 bra-kott-daligt-kott-004

Självklart är inte varje svingård inom den industriella djuruppfödningen lika stor som den vi såg i detta filmklipp, då denna gård var den största i USA, men trots att djuruppfödningsgårdarna generellt sett är lite eller till och med mycket mindre  än den gård vi såg här, i Sverige i sin tur generellt sett är ännu lite mindre än i USA, så är de svingårdar som står för den stora merparten av produktionen av det mesta av svinköttet som säljs i vanliga mataffärer både USA och Sverige fortfarande alldeles för stora.

Senare i Infowars filmklipp så visas även hur dålig den industriella uppfödningen av kycklingar, med kycklingar som lever inomhus på stora tomma golvytor så trångt packade att de knappt kan röra sig och tvingas vila och sova på det avföringsindränkta golvet som ger dem frätskador på fötter och buk. Precis som när det kommer till hur det allra mesta av det svinkött som säljs i vanliga affärer kommer från gårdar som har en produktion som är på tok för storskalig, så kommer det allra mesta av kycklingkött och även annat kött från djurgårdar som har en alldeles för stor djurproduktion för att det ska vara bra för djuren eller för miljön.

bra-kott-daligt-kott-006 bra-kott-daligt-kott-005

Det alla människor måste börja göra är att tänka på hur  det kött man äter är producerat, hur djuren det kommer från lever och hur denna produktion påverkar miljön. För att sluta att äta kött är ingenting jag vill rekommendera någon, då kött tvärt emot vad de flesta tror faktiskt är bra för hälsan och bra för miljön, förutsatt att det är producerat på rätt sätt. Det finns nämligen bättre alternativ att välja än det kött som utgör den stora merparten av det kött som finns i mataffärerna. Väljer man t.ex ekologiskt kött så är det i vart fall lite bättre än det konventionella köttet, även om det inte är helt bra varken för djuren, miljön eller vår hälsa. Ekologiskt eller KRAV-märkt kött – eller för den delen även vegetabilier med dessa märkningar – är på inget sätt så bra som det borde kunna vara. Det mesta av det som produceras ekologiskt eller som blir KRAV-märkt, både vad gäller animaliskt och vegetabiliskt, är också dåligt för miljön eftersom även detta produceras alltför storskaligt, med plöjning, konstbevattning, innefattar spannmål och liknande, även om detta självklart är bättre än den konventionella produktionen.

Vill man så går det dock att välja att bara äta kött som kommer från produktion där djuren lever och föds upp på ett sätt som är bra både får djuren och för miljön. Ett sätt som om det sköts rätt kan vara nära nog så naturligt och bra som man kan kräva för djuren och som gynnar miljön och bidrar till att matjordslagrets tjocklek ökar, att marken blir bördigare, att växt och djurlivet blir mer varierat och att vi får en trevligare levnadsmiljö där våra öppna landskap bevaras. Det jag talar om är gräsbeteskött. Vill man även inbegripa djur som inte betar så skulle man kunna kalla det för ”naturkött” eller något liknande, men oftast så säger man gräsbeteskött när man talar om djur som har fötts upp så nära som möjligt som man kan efterlikna hur de lever i naturen. Gräsbeteskött är dock den etablerade termen. Det finns dock ingenting som hindrar att man föder upp djur som inom konventionell och ekologisk produktion normalt lever på kraftfoder eller spannmål, som t.ex höns och grisar, på ett sätt som så gott det går liknar hur deras vilda motsvarigheter lever ute i naturen. Detta kan göras genom att använda sig av lantrasdjur och låta dem leva utomhus i skog och mark, gärna året runt om det går, i tillräckligt stora och flyttbara inhägnader och om det behövs stödutfodring så ska de bara få sådant som de äter naturligt som rötter, kvistar, blad, larver, maskar och sådant. För att producera larver och maskar för utfodring till höns och grisar finns väldigt bra fungerande system där man använder fluglarver och maskar som föds upp på betesdjurens avföring. Eftersom kött från jakt inte har någon negativ påverkan på miljön så länge det konsumeras lokalt och slipper transporteras så kan också gräsbeteskött eller ”naturkött” produceras utan någon negativ miljöeffekt. Den negativa effekt på miljön som den lilla dieselmängd som krävs för att samla in hö och ensilage till betesdjurens vinterfoder kompenseras med råge av de positiva miljöeffekter som betande djur ger.

En person som har blivit berömd för sitt sätt att föda upp djur är den amerikanske alternativt tänkande bonden Joel Salatin som driver gården Polyface Farm, gården med många ansikten, som har fått sitt namn för den stora variationen av djur och andra produkter. Till skillnad mot de flesta andra storbönder som satsar stort på en eller några få grödor eller djurslag så har Joel Salatin väldigt många olika djurslag och grödor på sin gård som genom sina olikheter kompletterar varandra på ett sätt som gör att summan blir större än de ingående delarna var för sig. Detta gör att Polyface Farm faktiskt producerar mer per hektar än vanliga konventionella gårdar trots att de använder väldigt lite maskiner, att de inte använder konstgödsel eller bekämpningsmedel och att de låter sina djur leva på ett sätt som låter dem få utlopp för sina naturliga behov och instinkter. Dessutom så gör sättet som markerna på Polyface Farm sköts med bete och utan plöjning att matjorden hela tiden byggs upp, blir bördigare och att matjordslagret blir djupare. Bilderna som följer här nedanför är alla från Polyface Farm.

bra-kott-daligt-kott-007 bra-kott-daligt-kott-008 bra-kott-daligt-kott-010 bra-kott-daligt-kott-011

bra-kott-daligt-kott-009 bra-kott-daligt-kott-012 bra-kott-daligt-kott-013

Bara för att måla upp några bra exempel som förhoppningsvis kan inspirera så ska jag nu nämna lite om hur vi själva gör med det kött och det övriga av den animaliska mat som vi i vår familj äter. Vi har fortfarande en bit kvar till att vara helt nöjda eftersom en del av det vi konsumerar i form av animalisk föda fortfarande kommer från det ekologiska kött som vi köper i vanliga mataffärer, men vi jobbar hela tiden på att vi ska bli ännu bättre och att andelen av sådant mindre bra kött och animalier ska minska.

Bilder från Östra Eketorps gård och dess djur.

Bilder från Östra Eketorps gård och dess djur.

Det mesta av det nötkött vi äter kommer från Östra Eketorps gård som driver Ekens styckeri och låter sina äkta gräsbetesdjur leva utomhus året runt så som de är skapta för att göra och mår bäst av. Här kan ni läsa om vad jag tidigare har skrivit om det kött vi har köpt in från Ekens styckeri. När man köper sitt kött där så får man om man vill även det fett och de ben som blir över från styckningen och detta gör vi oftast buljong och talg av.

Speltvete, Ölandsvete, Naken havre, Naket korn och en äldre sorts råg från första halvan av 1900-talet. Sammanlagt ca. 100 kg.

Speltvete, Ölandsvete, Naken havre, Naket korn och en äldre sorts råg från första halvan av 1900-talet. Sammanlagt ca. 100 kg.

Från Östra Eketorps gård köper vi även äldre och mer oförädlade spannmålssorter på 25-kilossäckar, då gården för utom uppfödning av äkta gräsbeteskött även sysslar med odling och förädling av historiska spannmålssorter och är en av åtta gårdarna som ingår Wästgötarnas ekonomiska förening. Normalt äter vi stenålderskost till vardags och då ingår varken spannmål eller mjölkprodukter, men varje vecka, oftast på lördagen, unnar vi oss sådant man kan göra av spannmål och mjölkprodukter.  Även om spannmål kanske inte är det bästa för vare sig hälsan eller miljön, eftersom det innehåller antinutrienter och för att det kräver plöjning, så är det ändå något vi i vår familj äter en del av eftersom vi tycker det är väldigt gott och då kan det vara bra att tänka på att det finns bättre och sämre spannmålssorter och bättre och sämre sätt att odla spannmålen på. De äldre och mindre förädlade spannmålssorterna ger inte lika mycket negativa hälsoeffekter som de högförädlade moderna motsvarigheterna man köper i den vanliga handeln. Köper man hel spannmål på säck och maler själv vid behov med egen kökskvarn så kan man ha många spannmålssorter hemma och en rätt stor mängd eftersom hel spannmål som förvaras på ett bra sätt har väldigt bra hållbarhet. Maler man dessutom spannmålen precis innan man använder den så blir mjölet mycket bättre för hälsan eftersom luftens syre inte har hunnit oxidera och förstöra det mesta av det som ändå är nyttigt i spannmålen. Inköp på säck och egen kökskvarn medger även att man kan ha ett eget lager för den skull någon kris skulle uppstå.

Inköp från Löpareskogens Gårdsmejeri i Hjo. Två stora Octavia på 2,4 kg styck, fyra stycken brie på 170 gram styck och 6 liter mjölk. Även två Julia på 200 gram styck införskaffades, men de finns ej med på bilden. Allt opastöriserat, ekologiskt och från äkta gräsbetesdjur.

Inköp från Löpareskogens Gårdsmejeri i Hjo. Två stora Octavia på 2,4 kg styck, fyra stycken brie på 170 gram styck och 6 liter mjölk. Även två Julia på 200 gram styck införskaffades, men de finns ej med på bilden. Allt opastöriserat, ekologiskt och från äkta gräsbetesdjur.

Rätt nyligen har vi hittat Löpareskogens gårdsmejeri i Hjo som säljer opastöriserad ost gjord från mjölk från gårdens egna äkta gräsbeteskor. Där har vi även köpt in opastöriserad mjölk. Vi är mycket nöjda och kommer att fortsätta att köpa därifrån. Som jag nämnde här ovanför så är även mjölk något som inte är så bra för hälsan eftersom det innehåller massor av hormoner, enzymer, antikroppar, tillväxtfaktorer och dylikt som ska göra att kalvar växer snabbt, men precis som med spannmål så gillar vi i vår familj många mjölkprodukter och unnar oss därför dem ibland. Bara när däggdjur är små så ska de egentligen dricka mjölk och helst bara från den egna artens mjölk. Därmed bör inte människor dricka mjölk efter 7-årsåldern, i vart fall inte dagligen eller i större mängder, eftersom det enligt forskningen är ungefär vid 3-7-årsåldern som människan under huvudparten av vår evolution, den tid då vi levde som jägare-samlare, slutade att amma. Smör är dock något man kan äta även efter 7-årsåldern, dagligen om man så vill, eftersom nästan allt det som är dåligt för vår hälsa med mjölken försvinner i smörtillverkningsprocessen och kvar blir det nyttiga företrädesvis mättade fettet med alla sina vitaminer. Det som blir över då man kärnar smör kan med fördel ges till grisar och höns. Precis som med spannmål så är det bra att tänka på att om man ändå ska konsumera mjölkprodukter så finns det bättre och sämre mjölk. Den bästa mjölken är den naturliga nymjölkade och opastöriserade mjölken och grädde från äkta gräsbetesdjur som man antingen dricker direkt som den är eller så gör man smör av grädden. Genom att förädla mjölken och dess grädde med olika fermenteringsmetoder så höjer man hälsovärdet ytterligare genom den ”magi” som mjölksyrabakterierna utför. Med olika fermenteringsmetoder så får man yoghurt och ost från mjölken och gräddfil eller cream fraiche från grädden.

Sedan har vi egna höns som vi får en stor del av våra ägg ifrån och en del av vårt kycklingkött ifrån. Utöver detta så har vi egna kaniner och får som vi ännu inte har fått något kött ifrån eftersom vi inte har haft dem så länge, men som vi förhoppningsvis i framtiden ska få en stor del av vårt kött ifrån. Kanske ska vi införskaffa ett par kor för att få eget nötkött och mjölkprodukter. Mjölkar man bara lite varje dag så kan nämligen man låta kalven gå kvar med kon så länge som den behöver det.

IMG_4130-liten 2011 08 11_0013_redigerad-1-liten

Självklart är det kanske inte möjligt för alla att hålla egna djur, men alla kan, om man bara anstränger sig lite, få tag i nyttigt och miljövänligt naturbeteskött, ”naturkött” och annan animalisk föda från naturbetesdjur från någorlunda lokala producenter i sin närhet. Om sedan fler och fler gör på samma sätt så att efterfrågan på sådant här bra kött och andra animaliska produkter ökar så kommer antalet producenter av sådant snabbt att öka. Det är våra val av det vi köper som avgör hur produktionen går till. Det är vi själva, inte några politiker eller företagsledare, som formar hur världen ska se ut om vi bara börjar tänka på våra val och prioriteringar. Glöm aldrig det!

God fortsättning!

——————————————–

Min text ”Kött är bra för hälsan” finns att läsa här:

http://www.informationskriget.se/2015/03/24/kott-ar-bra-for-halsan/

Är fluoriderad mjölk framtiden för svenska barn?

”Fluor”, ”mjölk” och ”barn” är en kombination av ord som alltid väcker uppmärksamhet och fyller många med oro. Ännu större uppmärksamhet och oro borde sålunda följande fakta väcka om de var allmänt kända. Nyligen startades en sydsvensk forskarstudie där ungdomar får dricka fluoriderad mjölk för att se hur det påverkar karies. Denna forskarstudie är finansierad av en inflytelserik internationell stiftelse som i samarbete med WHO driver kampanjer över hela världen ska för att barn ska dricka fluoriderad mjöl. I samband med detta startade SVT och sakkunniga vid svenska myndigheter en intensiv fluorkampanj där de förutom att sprida allmän fluorpropaganda även anstränger sig hårt för att förklara det ofarligt att dricka fluoriderad dryck.

Text: Tobias Lindberg 2014-12-14

fluoride-milk-who-001I en artikel på SVT Nyheter där professor Göran Dahllöf påstår att den forskning som har visat att fluor är skadligt inte håller måtte så börjar han med att förklara att dessa studier inte gäller fluor i tandvårdsprodukter, utan att de gäller fluoridering av vatten och att de sålunda inte är relevanta för oss här i Sverige. Med detta skulle han kunna ha nöjt sig, för det är nämligen många fluorförespråkares åsikt, att fluor i tandvårdsprodukter som tandkräm, fluorskölj och fluorlack är ofarligt, men att det för den skull inte är bra att fluoridera dricksvattnet på det sätt som många länder gör. Detta verkar förövrigt även ha varit professor Göran Dahllöfs egen åsikt så sent som i april i år, men denna gång verkar han inte nöjd med att ”bara” få folk att tro att fluor ofarligt när det används i tandvårdsprodukter, utan verkar vilja gå ännu längre och nu övertyga om att fluor även är ofarligt när det används för att fluoridera dricksvatten, vilket tydligt framgår av följande citat:

”Den främsta kritiken mot de ingående studierna är dock att de är tvärsnittsstudier som ju inte kan visa på orsakssamband. De är inte kontrollerade med avseende på andra miljögifter i omgivningen. Olika byar och städer jämförs, där man inte vet den socioekonomiska sammansättningen i befolkningen.

Slutligen är fluorhalterna extremt höga. I studierna, där man jämför höga halter mot låga, har gruppen med låg exponering ändå högre fluorhalt i dricksvattnet än de flesta orter i Sverige.

I år har det publicerats en välgjord studie från Nya Zeeland, där en grupp barn har följts från födelsen till 38 års ålder. En grupp levde i förorter till Dunedin med vattenfluoridering, andra i områden utan vattenfluoridering.

Alla individer har sedan följts under lång tid och man har med jämna mellanrum mätt IQ på individerna. Det finns ingen skillnad mellan grupperna avseende IQ.”

fluor-svt-003En sak man kan fundera på är om professor Göran Dahllöfs ovilja att nöja sig med att bara förklara att fluor är ofarligt i tandvårdsprodukter kan ha något att göra med den pågående studien på fyra orter i Sydsverige där man undersöker hur drickande av fluoriderad mjölk påverkar ungdomars tandhälsa? Om fluoridering av vatten är farligt, att det bland annat sänker IQ, så lär inte många gå med på att dricka fluoriderad mjölk och alltså måste man övertyga allmänheten om att fluoridering av vatten är ofarligt.

En annan sak man kan fundera på är vem professor Göran Dahllöf är. Förutom att vara professor vid Karolinska Institutet och övertandläkare så är han också chef för Specialitetsrådet för tand- och käksjukdomar vid Stockholms läns landsting sedan 2012, medlem i Stockholms medicinska råd och är vetenskapligt råd vid Socialstyrelsen. Det är rätt tunga poster och det är oroande om de innehas av någon som verkar utföra någon slags mission att övertyga folk om att det inte är farligt att dricka fluoriderade drycker.

Kanske har det hela tiden funnits intressegrupper som har velat göra det tillåtet i Sverige att fluoridera dryck eller dricksvattnet och kanske har professor Göran Dahllöf någon koppling till dem? Hur det än är med om det finns sådana intressen eller inte, så är det helt säkert att sådana intressen, om de finns, tidigare skulle ha haft stora problem med att övertyga en tillräcklig andel av befolkning och beslutsfattare, då en förkrossande majoritet av de studier som har gjorts om hur fluor påverkar hälsan, både på människor och djur, har visat att fluor är skadligt. Oftast har det handlat om att fluor är ett nervgift och att det kan göra att man får lägre IQ. När så en studie kom ut i våras med slutsatsen att fluor inte påverkar IQ så gav det sannolikt dessa eventuella intressegrupper nytt mod. Det de kanske inte hade lyckats få igenom tidigare, blev kanske nu plötsligt möjligt. För mer information om den Nyzeeländska studien som inte alls är så välgjord som professor Göran Dahllöf vill framställa den så rekommenderar jag er att läsa denna text.

Sedan kan man undra lite över valet av att just fluoridera mjölk. Visst mjölk innehåller rätt mycket mineraler som vi behöver, framförallt kalcium, men faktum är att kalcium också fungerar som ett motgift vid fluorförgiftning. I FASS rekommenderas t.ex. rikligt med mjölk och kalciumglukonat vid överdosering av fluortabletter. Kalciumjoner är ett motgift till fria fluoridjoner som hamnar i kroppen då man använder tandvårdsprodukter som innehåller fluor eller dricker fluoriderad dryck. Vore det inte smartare med en annan dryck om man absolut vill att människor ska börja dricka fluor, som vatten till exempel? Det är nästan så att man börjar misstänka att mjölkindustrin kan ha ett finger med i spelet. Kanske är mjölkindustrin än en gång ute efter nya marknader, ungefär som när de lyckades få det svenska folket att dricka Café au lait för att öka mjölkdrickandet?

fluor-svt-004När jag sedan sökte lite så framgick det snabbt att det faktiskt finns kopplingar mellan den svenska studien med fluoriderad mjölk och mjölkindustrin. Finansiärer av studien är The Borrow Foundation, en ideell stiftelse som propagerar för fluoridering av mjölk över hela världen och sedan många år samarbetar med World Health Organisation (WHO) i frågan. The Borrow Foundation startades 1971 av Dr. Edgar W. Borrow, en pensionerad uppfödare av mjölkkor som uppenbarligen hade tillräckligt med pengar för att starta en stor ideell stiftelse som snabbt fick global räckvidd. WHO är dessutom ökänt för att till stor del kontrolleras och påverkas av företagsintressen och lobbyister. Till exempel är en av The Borrow Foundation’s styrelseledamöter Andrew Rugg-Gunn en av författarna till WHO:s publikation ”Milk fluoridation for the prevention of dental caries”. Skulle jag söka mer så skulle jag säkert även hitta kopplingar mellan WHO, The Borrow Foundation och de olika typer av industrier som är intresserade av att kunna bli av med de stora mängder fluorinnehållande restprodukter och avfall som deras produktion skapar, vilket kan bli mycket mer lönande för dem om det kan dumpas in i olika länders vattenfluorideringsprojekt istället för att behöva behandlas som det miljö- och hälsofarliga restavfall det är.

Gällande fluoriderad mjölk så ska nämnas att det självklart är bättre att någon form av dryck fluorideras än att fluorid tillsätts det kommunala dricksvattnet på det sätt som det görs i många områden i andra länder. Fluor är inte naturligt och är därmed ett läkemedel. Om fluor tillsätts en dryck så går det att välja om man vill dricka den eller inte, vilket inte är lika lätt om fluor tillsätts det kommunala dricksvattnet. Med fluor i det kommunala dricksvattnet så förlorar man kontrollen på medicinen och kan inte reglera dosen i förhållande till individens behov. Allra bäst är det dock att inte få i sig något tillsatt fluor alls, varken från tandvårdsprodukter eller från någon dryck.

Ingenstans nämns hur stark dosen är i den sydsvenska studien där ungdomar får dricka fluoriderad mjölk. Risken finns dock att dosen är väldigt hög. WHO har varit involverade i flera projekt runt om i världen där mjölk med en fluorhalt motsvarande 5 ppm användes. Detta kan man läsa om i denna text på sidan 15 i den vänstra spalten. Troligt är att samma dos används i mjölken här i Sverige.

Som avslutning måste nämnas något som är viktigt att komma ihåg. Det finns inga pengar i att argumentera för att fluor är farligt, medan det finns väldigt stora pengar att tjäna för olika grupper om människor tror att fluor är ofarligt.

 

Fördjupningstips

Här är en bra artikel på Mercola.com som går in på djupet med frågan varför det är dåligt med både fluoriderat vatten och fluoriderad mjölk samt förklarar att det är förändringar i kosten som är bästa sättet att förbättra sin tandhälsa.

Läs gärna även två av mina tidigare texter som har med detta att göra, den ena om att en forskarrapport i The Lancet tidigare i år slog fast att fluorid är ett nervgift och den andra om hur man uppnår en bra tandhälsa.

Se gärna detta filmklipp där Dr. David Kennedy går igenom en del av de saker som ger bra tandhälsa. Gillar man det Dr. David Kennedy förklarar så finns Lugol’s Iodine, vilket är jod som går att konsumera, med full koncentration att köpa här och en liknande mundusch som han använder att köpa här.

 

SVT fortsätter fluorpropagandan

SVT fortsätter med hjälp av den inflytelserike professor Göran Dahllöf att sprida fluorpropaganda. För att smutskasta all den tunga internationella forskning på både människor och djur som pekar att fluor är ett nervgift så tvingas professorn att vrida på ”sanningen” riktigt ordentligt.

Text; Tobias Lindberg 2014-12-14

Även om jag inte då nämnde honom vid namn så kritiserade jag professor Göran Dahllöf för en vecka sedan eftersom han i SVT:s Smålandsnytt hade påstått att fluor i tandvårdsprodukter är ofarligt och att alla studier som har kommit fram till att fluor skulle vara skadligt är dåligt gjorda. Min kritik bestod bland annat i att professorn inte hade specificerade vilka studier han menade skulle vara dåligt gjorda eller gav tillräckligt med argument för att man skulle kunna förstå vad han menade.

fluor-svt-002Jag skrev till både SVT Smålandsnytt och professorn och bad om förtydliganden, något jag sannolikt inte var ensam om eftersom SVT faktiskt svarade mig i tisdags och berättade att professor Göran Dahllöf hade skrivit en ny artikel, ”Fluortandkräm fortfarande helt nödvändigt” på SVT Nyheter, där han utvecklade sitt resonemang.

Nu specificerade professor Göran Dahllöf att de studier som han hade menat var dåliga var alla de studier som några Harvard-forskare för några år sedan hade gjort en metaanalys på och som fick dem att komma fram till slutsatsen att fluor var skadligt. Det som enligt professor Göran Dahllöf var dåligt i alla dessa studier var att de inte är kontrollerade med avseende på andra miljögifter i omgivningen, att det inte tas hänsyn till andra faktorer som kan påverka som t.ex. socioekonomisk status och att fluoridhalterna i dessa studier är extremt höga.

Här är professor Göran Dahllöfs egna ord ur artikeln på SVT Nyheter:

”Den främsta kritiken mot de ingående studierna är dock att de är tvärsnittsstudier som ju inte kan visa på orsakssamband. De är inte kontrollerade med avseende på andra miljögifter i omgivningen. Olika byar och städer jämförs, där man inte vet den socioekonomiska sammansättningen i befolkningen.

Slutligen är fluorhalterna extremt höga. I studierna, där man jämför höga halter mot låga, har gruppen med låg exponering ändå högre fluorhalt i dricksvattnet än de flesta orter i Sverige.

I år har det publicerats en välgjord studie från Nya Zeeland, där en grupp barn har följts från födelsen till 38 års ålder. En grupp levde i förorter till Dunedin med vattenfluoridering, andra i områden utan vattenfluoridering.

Alla individer har sedan följts under lång tid och man har med jämna mellanrum mätt IQ på individerna. Det finns ingen skillnad mellan grupperna avseende IQ.”

Dessa påståenden är dock bara delvis sanna eftersom det bara stämmer för en del av studierna som ingår i metaanalysen. Bland de studier som Harvard-forskarna hade tittat på så fanns det de som helt klart de som hade en väldigt simpel design, men det fanns också flera studier bland dem som tog hänsyn till relevanta faktorer och när man tittade på bara dessa så kvarstod sambandet mellan fluor och minskat IQ, vilket Harvard-forskarna hade påpekat i sin metaanalys. Vidare undersökte flera av studierna tvärt om mot vad professor Göran Dahllöf påstår påverkan på IQ vid så låga fluoridnivåer som kan vara relevanta för svenska förhållanden. Speciellt intressant är som en studie verkade visa att om jodbrist föreligger så påverkas IQ vid mycket lägre fluorhalt.

Förutom att kritisera de studier som Harvard-forskarna hade gjort en metaanalys på så lyfte professor Göran Dahllöf fram en Nyzeeländsk studie som han menade var ”en välgjord studie” och sålunda övertrumfade Harvard-forskarnas metaanalys. Skärskådar man den Nyzeeländsak studien så ser man dock snabbt att det finns flera aspekter med den som gör det tydligt att det faktiskt inte alls är en välgjord studie.

Philippe Grandjean, en av Harvard-forskarna, nämner t.ex. att av nästan 1000 försökspersoner i den Nyzeeländska studien så var det bara 99 stycken aldrig hade levt i ett vattenfluoriderat område och bara 22 stycken som aldrig hade använt fluortandkräm. Något som jag vill nämna angående detta är att de 22 stycken som Philippe Grandjean påpekar aldrig hade använt fluortandkräm inte nödvändigtvis måste höra till de 99 stycken som aldrig hade levt i ett vattenfluoriderat område. Vidare så tog 139 stycken av försökspersonerna i den Nyzeeländska studien fluortabletter, men det nämns inte i studien vilka dessa är och Jonathan Broadbent som är den som har gjort den Nyzeeländska studien vägrar att uppge vilka barn det gäller. Dessa omständigheter kommenterar Philippe Grandjean som att den Nyzeeländska studien har en väldigt oprecis definition av fluoridexponering. Allt detta sammantaget gör att den grupp som räknas som oexponerad kontrollgrupp i den Nyzeeländska studien är väldigt liten jämfört med de som har exponerats för fluorid, det vill säga om det nu ens finns någon i studien som är helt oexponerad för fluor. Faktum är nämligen att fluortabletter till barn bara brukar rekommenderas till de som bor i icke-fluoriderade områden, vilket kan innebära att alla de barn som i den Nyzeeländska studien räknas som oexponerade fick fluortabletter av tandvården för att kompensera för det som de enligt tandvården ”missade” genom att inte bo i ett område med fluoriderat vatten. Kanske kan det vara därför som det inte syntes någon skillnad i den Nyzeeländska studien mellan de som hade och de som inte utsatts för fluor, för att det helt enkelt inte fanns några i studien som inte hade utsatts för fluor.

Viktigt att veta är också att Jonathan Broadbent som har gjort den Nyzeeländska studien är en av Nya Zeelands mest aktiva pro-fluor-aktivister och hans partiskhet i frågan tydliggörs av detta citat:

“Our findings will hopefully help to put another nail in the coffin of the complete canard that fluoridating water is somehow harmful to children’s development.”

Med tanke på vad professor Göran Dahllöf själv hade skrivit tidigare i artikeln, om att statistiska samband inte bevisar orsakssamband, så gör sedan något väldigt oväntat. För att verkligen övertyga alla om att fluor inte kan påverka människors IQ, så skriver han:

”Två ytterligare faktorer kan vara intressanta att ta med i diskussionen. Den så kallade Flynn-effekten innebär att IQ de senaste decennierna har förbättrats med 3 skalsteg per årtionde. Det beror på bättre levnadsomständigheter, allt från kost till utbildning.

En annan iakttagelse är att ungdomar som lever i städer och länder med vattenfluoridering, som Hong Kong, Singapore och Canada, också ligger i topp på Pisa-undersökningarna vad gäller matematik och läsförståelse.”

Här gör sig alltså professor Göran Dahllöf, trots hans mästrande ord tidigare i texten mot Harvard-forskarnas metaanalys, om att statistiska samband inte bevisar orsakssamband, själv skyldig till exakt samma fel, bara det att det i hans fall är ett omvänt orsakssambands-resonemang. Han menar att då IQ stiger, trots vattenfluoridering, så måste det innebära att vattenfluoridering är ofarligt. Lika felaktigt som det är att säga att statistiska samband bevisar orsakssamband, lika felaktigt är det att säga att frånvaro av statistiskt samband bevisar att det inte finns ett orsakssamband. Det krävs nämligen mer än bara ett statistiskt samband för att man ska kunna säga att det är troligt att det existerar ett faktiskt orsakssamband och för att kunna avgöra om det är troligt att ett orsakssamband föreligger så brukar man använda sig av ”Hill’s kriterier för orsakssamband” [1]. Jämför man Harvard-forskarnas slutsatser från deras metaanalys med professor Göran Dahllöfs resonemang om att Flynn-effekt och det faktum att de vattenfluoriderade områden som han nämnde ligger bra till i Pisa-undersökningar skulle bevisa att vattenfluoridering inte skulle vara farligt, så ser man tydligt att Harvard-forskarnas slutsatser klarar Hill’s kriterier för orsakssamband medan professor Göran Dahllöfs resonemang inte gör det.

Sedan påstår professor Göran Dahllöf att om fluor inte används så uteblir reparation av begynnande skador och så kan det etableras en bakterieflora som har större kapacitet att orsaka karies. Inte heller dessa påståenden är korrekta. Reparation av skador på tänderna sker hela tiden genom de mineraler som finns i saliven som återmineraliserar tänderna om man bara får i sig tillräckligt med vitaminer och mineraler genom kosten och undviker att äta sådant som skadar tänderna. Fluor är inte ett måste för att en sådan reparation ska kunna ske. Förutom fluor, som är skadligt för såväl bakterier som vår egen hälsa, så finns flera olika saker, som jod, bikarbonat, salt, antibakteriella naturpreparat och ozon som man kan använda, som gör det svårare för de bakterier som orsakar karies att etablera sig, men som till skillnad mot fluor inte också skadar oss själva.

Vad som sammantaget kan sägas om det professor Göran Dahllöf påstår och att SVT låter honom komma fram med det är att allt som vanligt handlar om helt vanlig fluorpropaganda och att det påstått oberoende SVT deltar i den. De halvsanningar som framförs av professorn och SVT kan inte heller ta bort det faktum att i stort sett all forskning som har gjorts om hur fluor påverkar människor och djur visar på att fluor är skadligt.

 

Fördjupningstips

Professor Göran Dahllöf jobbar som professor vid Karolinska Institutet och är övertandläkare. Utöver det så är han också chef för Specialitetsrådet för tand- och käksjukdomar vid Stockholms läns landsting, medlem i Stockholms medicinska råd och är vetenskapligt råd vid Socialstyrelsen.

Läs gärna även två av mina tidigare texter som har med detta att göra, den ena om att en forskarrapport i The Lancet tidigare i år slog fast att fluorid är ett nervgift och den andra om hur man uppnår en bra tandhälsa.

Se gärna detta filmklipp där Dr. David Kennedy går igenom en del av de saker som ger bra tandhälsa. Gillar man det Dr. David Kennedy förklarar så finns Lugol’s Iodine, vilket är jod som går att konsumera, med full koncentration att köpa här och en liknande mundusch som han använder att köpa här.

 

Referenser och fotnoter

[1] Hill’s kriterier för orsakssamband beskrivs bra i forskarrapporten Do aluminum vaccine adjuvants contribute to the rising prevalence of autism? av Lucija Tomljenovic och Christopher A. Shaw. Se beskrivningen under avsnitt 2.5 på sida 3.

Världsledande expert – Fluor är giftigt!

 

fluor-skadligt-001I ett reportage i australiensisk TV (som ni kan se längst ned i denna text) får man höra en av världens ledande experter på fluor, professor A.K. Susheela, varna för att allt fluor man får i sig skadar hälsan hos såväl vuxna som barn och foster. Enligt henne är fluor giftigt, det gynnar inte hälsan och är ett ämne som orsakar sjukdom.

Reportaget är framförallt inriktat på fluoridering av dricksvatten, men professor A.K. Susheela varnar för att allt fluor är skadligt för hälsan oavsett hur man får i sig det och att det är viktigt att man rensar bort allt fluor man får i sig, från såväl tandkräm och andra tandvårdsprodukter som från mat och dryck som innehåller fluor, som t.ex. svart te, så att fluoridnivåerna i kroppen inte blir för höga. Hon menar att många hälsoproblem egentligen kanske beror på att folk har för höga fluoridnivåer i kroppen, men att de flesta läkare missar detta eftersom de nästan aldrig mäter fluoridnivåerna i patienternas urin.

Då professor A.K. Susheela uttrycker det så tydligt så förstår man att detta är viktig information även för oss som lever i länder där man inte fluoriderar dricksvattnet, men att det kanske kan bli ännu viktigare med tanke på att det faktiskt just nu, hur osannolikt det än låter, pågår försök här i Sverige där ungdomar får dricka mjölk med fluor.

Hur troligt är det förresten att vi skulle få höra ett liknande reportage i svensk TV? Svaret är, inte alls troligt!

Tidigare i år slogs det fast i en forskarrapport i The Lancet att fluorid är ett nervgift. Inte heller är fluor ett måste för bra tandhälsa, vilket man istället får om man utesluter alla produkter som innehåller fluor, undviker sådant som är dåligt för tänderna samtidigt som man äter naturlig hemlagad mat som ger mycket mineraler och vitaminer.

Propagandakampanj för fluor i SVT

svt-fluorpropaganda-001Det verkar pågå en propagandakampanj för fluor just nu på SVT, där man bland annat kan läsa de två artiklarna Ångrar användningen av fluorfri tandkräm och Fler väljer fluorfri tandkräm.

I den första artikeln försöker SVT skrämmas med att en liten tvåårig flickas tandemalj nästan helt har frätts bort, vilket de förklarar med att det beror på att hon inte har använt fluortandkräm. Vad SVT väljer att inte nämna är att den stackars flickan verkar ha fått stora mängder godis och läsk nästan dagligen samt får en stark astmamedicin, vilket framgår om man läser mammans blogg, och sådant ger inte bra förutsättningar för bra tandhälsa.

I den andra artikeln ondgör sig SVT över att allt fler väljer fluorfri tandkräm och hänvisar för till en professor som säger att fluortandkräm för barn är avgörande för bra tandhälsa och att idéerna om att fluor skulle vara skadligt bara bygger på dåligt gjord forskning. Att fluor skulle vara avgörande för bra tandhälsa stämmer inte och detta inser man om man tänker på att tandhälsan var lika bra hos barn för 20-40 år sedan som idag och då fanns det ändå en allmän rekommendation att barn inte skulle borsta tänderna med fluortandkräm. Inte heller förtydligar professorn vilka studier han menar skulle vara undermåliga eller ger några argument som tydliggör detta. Jag har dessutom skrivit till professorn och frågat om förtydliganden, men har inte fått något svar.

Som tur är så finns det mycket bra information som bygger på bra forskning om att fluor är skadligt. Bland annat så publicerades tidigare i år en forskarrapport i The Lancet där det klargörs att fluor är ett nervgift. Inte heller är fluor ett måste för bra tandhälsa, utan det är istället något som uppnås genom att undvika att äta sådant som är dåligt för tänderna och att få i sig mycket av de vitaminer och mineraler som är viktigt för att få en bra tandhälsa. Allt detta har jag skrivit om i de två texterna Fluor nu klassificerat som ett nervgift och Tandhälsa som jag rekommenderar alla att läsa istället för SVT:s fluorpropaganda.

Immunolog: Vacciner före 12 månaders ålder helt värdelösa

Text: Tobias Lindberg

vaccin-bebis-001En immunolog erkänner att vaccinationer före 12 månaders ålder är helt värdelösa och att deras enda syfte är att vänja föräldrarna så att de får in sina barn ordentligt i sjukvårdssystemet.

De flesta vaccinkritiker vet nog redan om eller känner på sig att farorna med vacciner även efter 12 månaders ålder med råge överväger fördelarna, om det nu ens finns några fördelar vill säga, men det är ändå ovanligt att man hör så uppenbara erkännanden som detta, som denne immunolog och vaccinförespråkare nyligen uppgav då hon deltog i en panel av experter som diskuterade vacciner vid en konferens för sjukvårdspersonal.

Det chockerande ärliga erkännandets exakta citat går att lyssna på här i denna ljudfil, att läsa här i denna artikel av Paul Joseph Watson från Infowars eller att lyssna på i nedanstående filmklipp.

Som naturopaten Dave Mihalovic poängterar, “Spädbarn är under sitt första år främst beroende av allmän, icke-specifik immunitet, innefattande (förhoppningsvis) antikroppar från bröstmjölk, för att skydda deras unga kroppar från infektioner. Vacciner är inte bara ineffektiva under det första året av livet, utan de kan orsaka skada genom synergistisk toxicitet och ett tillstånd av överbelastning av immunförsvaret”.

Den som vill läsa en mycket mer ingående förklaring till varför barn före 12 månaders ålder inte kan svara på vacciner på det sätt som är den teoretiska tanken med vacciner rekommenderas att läsa hela Dave Mihalovic’s text på PreventDisease.com.

Att ge barn före ett års ålder så många olika vacciner vid så många olika tillfällen, som i Sverige vid 3 och 5 månaders ålder och i USA vid 2, 4 och 6 månaders ålder, när det bevisligen inte har någon som helst positiv effekt, utan att enda syftet är att ”skola in” föräldrarna och vänja dem vid sjukvårdssystemet, är extremt cyniskt med tanke på att det finns studier som visar att antalet vacciner före ett års ålder i 34 olika länder har ett tydligt samband med spädbarnsdödligheten. Tanken är sålunda att det är viktigare att få in barnen (och föräldrarna) i sjukvårdssystemet, så att man kan tjäna pengar på dem, eftersom det tydligen är så att av de barn som inte tas till sjukvårdskontrollerna de första månaderna i livet så är det färre av dem som fortsätter att komma senare i livet, än att tänka på barnens liv och hälsa. Att det är på detta sätt är en väldigt nedslående insikt!

Psst… En glödlampa?

Det faktum att vi inte längre kan bestämma vilken typ av belysning vi ska ha i våra egna hem är ett tydligt tecken på att staten och de globala överstatliga organisationerna sakta men säkert håller på att inskränka vår frihet. Än så länge kan du fortfarande köpa en del glödlampor och halogenlampor, men inom några få år kommer även dessa vara utfasade av de som styr och då kommer det bara finns hälso- och miljöfarliga lågenergi- och LED-lampor kvar för dig att ha i ditt hem, vare sig du vill det eller inte.

Text: Tobias Lindberg 2014-10-17 Uppdaterad 2015-03-06

glodlampa-001Det skulle kunna vara rolig att föreställa sig bilden av skumma typer som säljer glödlampor i gathörnen om den bara inte var så realistisk. Faktum är dock att vi antagligen snart är där, dagen då inga vanliga gamla hederliga glödlampor längre går att köpa.

Om några år kommer det bara gå att köpa hälsofarliga lågenergi- och LED-lampor som ytterligare lägger börda på det sammanlagda trycket av hälsofarliga kemikalier och tungmetaller samt ögonskadande ljus som vi utsätts för. De enda som kommer att få fördelar av de nya typerna av lampor är industrin eftersom de är så enormt mycket dyrare än de gamla glödlamporna och ger mycket högre vinst för tillverkarna. Vidare så ingår detta med att öka kostnaden för människors belysning och öka byråkraternas inflytande över vilka produkter individen väljer att köpa som en liten del i Agenda 21 som är en plan dold under en grön mask för att på sikt kunna centralisera all makt under en framtida världsregering som håller på att växa fram ur det nuvarande FN-systemet.

Vad gäller att de vanliga glödlamporna drar mer energi än lågenergi- och LED-lampor så gör det faktiskt inte så mycket så länge de används inne i boningshuset, eftersom energin som avges som värmeenergi hjälper till att värma upp huset. På detta sätt blir inte energislöseriet så stort eftersom att man annars ändå hade behövt värma upp huset med annan energi. Uppvärmningen av boningshuset från glödlampor blir dessutom helt naturligt väldigt bra anpassat till behovet av uppvärmning då det framförallt är på den kallare årstiden som man har lamporna tända mycket.

De giftångespridande lågenergilamporna samt de giftinnehållande och eventuellt ögonskadande LED-lamporna används med fördel utomhus och i ouppvärmda uthus och lokaler där man inte är så mycket. Det man inte vill är att utsätta sig själv, sin familj och sina barn för situationen där de är tvingade att hela tiden i hemmet andas in de giftiga kemikalier som utsöndras från lågenergilamporna, att riskerar att andas en stor mängd giftiga kemikalier som omedelbart sprids i luften om oturen är framme och en varm lågenergilampa råkar gå sönder, att få ögonen skadade av ljuset från LED-lamporna och att få ökad risk för depressioner på grund av den sämre ljusprofil som lågenergi- och LED-lampor avger. Det man inte heller vill är att låta de stora mängder kvicksilver, bly samt andra tungmetaller och kemikalier som lågenergi- och LED-lampor innehåller komma ut i miljön och skada den och oss.

Att förbudet av glödlampor drevs igenom 2008 är egentligen rätt underligt, då belysning bara utgör c:a 3-4 % av ett normalt hushålls totala energiförbrukning (transporter ej inberäknade). Vidare var bara 54 % hushållens belysningen glödlampor 2007 eftersom resten redan hade bytts ut till lågenergilampor utan att det ens fanns ett förbud, vilket innebar att glödlampor bara stod för c:a 1,5-2 % av ett normalt hushålls totala energiförbrukning. Av den lilla andel så kunde förbudet av glödlampor dessutom som bäst bara innebära en femtedel energibesparing om uppvärmningen av byggnaden som belysningen orsakar räknas in.

Än så länge finns det dock vanliga glödlampor kvar att köpa. Är du smart köper du på dig ett livstidslager innan det är för sent. Upp till 40W finns fortfarande att få tag på på de flesta välsorterade lampaffärer och upp till 75 W går att köpa om man söker på nätet efter glödlampor för ”industriellt bruk”. Ska man ha starkare lampor än 75 W som inte är så hälso- och miljöfarliga som lågenergi- och LED-lamporna så är det bara halogenlampor upp till en styrka som motsvarar de gamla vanliga 150 W glödlamporna som finns kvar att köpa idag i Sverige.  I vårt hem är vi i stort sett färdiga med projektet att byta ut alla våra lågenergilampor mot gamla hederliga glödlampor.

Det är verkligen sorgligt att vi idag har kommit till ett läge där staten har fått en sådan makt att den tar sig rätten att bestämma vilken typ av lampor som människor kan ha i sitt eget hem. Det var och en kan göra förutom för att kämpa för en framtid med mer frihet och mindre statlig kontroll är att för egen del köpa på sig ett lager av bra lampor för den skull att utvecklingen mot allt mer av globalisering inte går att vända och att i övrigt arbeta så mycket som möjligt för att ge människor mer frihet och för att stoppa den nya världsordning som de som styr världen försöker skapa.

 

Källor för denna text

En väldigt bra hemsida med enormt omfattande informationen om problemet med att de vanliga glödlamporna ersätts med hälso- och miljöfarliga lågenergialternativ finns att läsa här:

http://users.skynet.be/fc298377/

Här är en mycket bra svensk blogg som framförallt är skriven på engelska om problemen med förbudet av vanliga glödlampor och ersättandet av dem med lågenergi- och LED-lampor:

https://greenwashinglamps.wordpress.com/

Att glödlampor bara utgör c:a 1,5-2 % av ett normalt hushålls totala energiförbrukning (transporter ej inberäknade) och att energibesparingen genom att byta till lågenergilampor som bäst kan bli 20 % av detta om belysningens uppvärmningseffekt räknas in kan man läsa om i dessa två blogginlägg och källorna som de hänvisar till:

https://greenwashinglamps.wordpress.com/svensk-sammanfattning/

https://greenwashinglamps.wordpress.com/category/energy-statistics/eu-energy-statistics/

Här är en artikel från augusti 2012 där man kan läsa om att det fortfarande då gick att få tag på de flesta vanliga glödlampor. Mycket av det som står i den artikeln gäller dock inte längre då mycket har hänt de två år som har förlöpt sedan den skrevs, men en del kan fortfarande vara intressant att läsa.

http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/forbud-latt-att-komma-runt/

Här är ett bra blogginlägg från bloggen Moderna myter om att moderna lågenergilampor är giftiga och lyser dåligt:

http://blog.moderna-myter.se/2009/09/de-nya-lagenergilamporna-ar-giftiga-och.html

Här är en artikel om forskningsstudier som visar att lågenergilampor avger cancerogena ämnen bara av att vara tända och att de därför inte bör användas i närheten av människor. De behöver alltså inte gå sönder för att vara farliga, vilket tidigare har utpekats som deras enda problem.

http://www.telegraph.co.uk/health/8462626/Energy-saving-light-bulbs-contain-cancer-causing-chemicals.html?

Här är en artikel om att det finns misstankar om att ljus från LED-lampor kan skada ögonen:

http://www.livescience.com/31949-led-lights-eye-damage.html

Och här är forskarrapporten som tidningsartikeln om LED-lampor bygger på:

http://www.reticare.com/imagenes/documents/2013_%20Phototoxicity_of_LED_Light_in_pigment_epithelial_of_the_retina_cells1_10_Chamorro_2013.pdf

Här är ännu en forskarrapport som tyder på att LED-lampor kan skada ögonen:

http://ehp.niehs.nih.gov/122-A81/

Genomskinliga bortförklaringar för att skydda vaccinerna

Om vetenskapen en gång för alla verkligen skulle vilja slå fast om vacciner var bra eller dåliga så skulle det vara en väldigt enkel sak att sätta upp några serier med stora randomiserade trippelblinda kliniska studier som undersöker skillnaden i hälsa mellan vaccinerade och ovaccinerade människor och som fick fortgå under försökspersonernas livstid eller ännu längre om det skulle anses behövas genom fortsatta studier av försökspersonernas efterkommande. För att göra det så verkligt som möjligt för de ovaccinerade kontrollgrupperna kan olika former av placebovaccinsprutor ges så att risken att de genomskådar att de inte blir vaccinerade på riktigt blir så liten som möjligt.

Argumentet från etablissemanget, från staten, mot att en gång för alla avgöra detta genom kliniska studier med ovaccinerade kontrollgrupper brukar vanligtvis lyda att det skulle vara oetiskt att undanhålla barn och vuxna de ”otroliga fördelar” som vaccinerna ger, vilket såklart sätter effektivt stopp för att mänskligheten någonsin ska kunna få ett säkert svar, svart på vitt, på frågan vad vacciner verkligen har för effekter.

Detta argument, denna otroliga omtanke om vanliga människors väl och ve som staten och etablissemanget säger sig ha, blir dock ett endaste stort hycklande för de som känner till sanningen om staters verkliga inställning till sina medborgares bästa, vilket belyses väl av det ökända Tuskegee-experimentet som jag skrev om för några veckor sedan (se länk här under) där ovetande fattiga svarta män fick gå med obehandlad syfilis i 40 års tid för att myndigheterna ville undersöka hur obehandlad syfilis utvecklade sig och många andra vidriga experiment som har utförts mot ovetande barn och vuxna om och om igen under historien och runt omkring hela världen som skadat och dödat otaliga människor.

http://tobiaslindberg.se/2014/08/26/tuskegee-experimentet/

Den verkliga anledningen till att etablissemanget inte vill tillåta att verkliga kliniska studier med ovaccinerade kontrollgrupper genomförs är självfallet den att detta en gång för alla skulle bevisa hur otroligt skadliga vacciner var och att de antagligen inte heller har några som helst fördelar. Det skulle visa sig att det allra bästa för den totala hälsan skulle vara att vara helt ovaccinerad och att i övrigt leva så hälsosamt det går med så bra och naturlig kost som möjligt och så gott det går undvika att utsätta sig för skadliga  kemikalier. Detta vet etablissemanget och därför ges dessa patetiska undanflykter. Hade det verkligen varit tvärtom, att etablissemanget hade varit så säkra på vacciners positiva effekter, så som de säger att de är, så hade de utan tvekan omgåeende genomfört dessa kliniska studier med ovaaccinerade kontrollgrupper som bevisade vad de påstår. Etablissemangets och staters hänsynslöshet i andra fall bevisar att de aldrig skulle tveka att genomföra sådana studier om de trodde att det skulle gagna deras sak. Nu vet etablissemanget att vaccierna aldrig skulle klara verkliga kliniska studier med ovaccinerade kontrollgrupper och därför fortsätter de med sina genomskinlig bortförklaringar. Att inga kliniska studier med ovaccinerad kontrollgrupp redan har gjorts av staten är i sig ett bevis på att vacciner är skadliga. Tänk lite själva så inser ni att det är så som jag säger.

Nu kanske några tänker att bara för att etablissemanget genom staten har genomfört många experiment utan försökspersonernas vetskap och mot deras vilja så är det inte för den skull rätt att genomföra ännu fler sådana experiment i form av dessa kliniska studier jag föreslår med ovaccinerade kontrollgrupper. Saken är dock den att det inte är samma sak. Att vara ovaccinerad är inte ett experiment i sig, utan det är det naturliga. Experimentet är faktiskt det som utförs på nästan samtliga människor på vår jord, insprutandet av vacciner i människor trots att det inte har avgjorts med riktiga randomiserade trippelblinda kliniska studier med ovaccinerade kontrollgrupper, den säkraste och mest ansedda formen av vetenskapliga experiment, med det högsta bevisvärdet, som vetenskapen har att tillgå. Att inte vaccinera en väldigt liten andel av världens befolkning är inte att utföra experiment mot dem och alltså finns det inget moraliskt förkastligt i det jag föreslår.

Minskar människors intelligens?

Mycket intressant text i The Daily Sheeple om att det mesta faktiskt pekar på att vi blir mindre och mindre intelligenta – och faktiskt också mindre i både storlek och längd – än vad vi är ”gjorda” för att vara.

Självklart bidrar många faktorer till dessa försämringar, men några av de viktigaste är nog ändå sämre kost, mer miljögifter, allt mer och tidigare formellt lärande (dagis och skola), upplösningen av familjen och allt mer av hjärndöd underhållningsmedia som tar tid från viktiga saker.

http://www.thedailysheeple.com/we-now-have-scientific-proof-that-people-are-getting-stupider_082014